Dokumentacja medyczna

Szanowni Państwo!

W celu otrzymania kopii dokumentacji medycznej, prosimy wypełnić i złożyć w przychodni poniższy wniosek:

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1) W celu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjent występuje z wnioskiem w formie pisemnej. Wykorzystując formę pisemną zaleca się wykorzystanie wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępnego na recepcji przychodni.

2) Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składać można:

a) osobiście w rejestracji, w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00,

b) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Praktyka Lekarzy Rodzinnych s.c. Mariusz Domański, Violetta Domańska, ul. Eugeniusza Gepperta 13, 50-072 Wrocław,

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: geperta@gmail.com,

d) ustnie – wówczas wniosek wypełnia pielęgniarka.

3) Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu następuje w obecności pielęgniarki przychodni, pełniącej w tym czasie dyżur na recepcji.

4) Dokumentacja medyczna wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku przesłania wniosku pocztą elektroniczną po godzinach pracy przychodni, jako datę złożenia wniosku przejmuje się kolejny dzień roboczy i termin, o którym mowa w tym punkcie liczy się od kolejnego dnia roboczego.

5) Płatna dokumentacja medyczna pacjentów wydawana jest bezpośrednio wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej, po dokonaniu opłaty, jeśli takowa zostanie naliczona w rejestracji przychodni. Opłaty za udostępnienia dokumentacji medycznej regulowane są na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6) Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie pobieramy opłaty za wydanie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie. Opłata jest pobierana natomiast wtedy, gdy pacjent wnioskuje o jej wydanie po raz kolejny w żądanym zakresie. Wówczas dodatkowo doliczamy opłatę za pracę pielęgniarki związaną z wyszukaniem, kserem oraz opieczętowaniem całej dokumentacji w wysokości 20zł.