Dokumentacja medyczna

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROSIMY O ZABIERANIE DOKUMENTACJI PO JEJ ZESKANOWANIU PRZEZ PERSONEL REJESTRACJI.

Informujemy, że nie kserujemy dokumentacji medycznej.

PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH S.C. MARIUSZ DOMAŃSKI, VIOLETTA DOMAŃSKA DOKONUJE DIGITALIZACJI PAPIEROWEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

Dokumentacja medyczna w formie papierowej, która została zdigitalizowana, może być odebrana przez pacjenta*, którego dotyczy, przez 1 rok od momentu digitalizacji. Nieodebranie dokumentacji we wskazanym terminie będzie się wiązać z jej zniszczeniem w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

Szczegółowych informacji udziela rejestracja.

Podstawa prawna:
1) art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2021.666 t.j.),
2) art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j.),
3) art. 27 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j.),
4) art. 13b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. O systemie informacji w ochronie zdrowia (dz.u.2021.666 t.j.)
*Odbioru może dokonać pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona, a także osoba bliska po śmierci pacjenta (zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020.849 t.j.).

Szanowni Państwo!

W celu otrzymania kopii dokumentacji medycznej, prosimy wypełnić i złożyć w przychodni poniższy wniosek:

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1) W celu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjent występuje z wnioskiem w formie pisemnej. Wykorzystując formę pisemną zaleca się wykorzystanie wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępnego na recepcji przychodni.

2) Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składać można:

a) osobiście w rejestracji, w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00,

b) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Praktyka Lekarzy Rodzinnych s.c. Mariusz Domański, Violetta Domańska, ul. Eugeniusza Gepperta 13, 50-072 Wrocław,

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: geperta@gmail.com,

d) ustnie – wówczas wniosek wypełnia pielęgniarka.

3) Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu następuje w obecności pielęgniarki przychodni, pełniącej w tym czasie dyżur na recepcji.

4) Dokumentacja medyczna wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku przesłania wniosku pocztą elektroniczną po godzinach pracy przychodni, jako datę złożenia wniosku przejmuje się kolejny dzień roboczy i termin, o którym mowa w tym punkcie liczy się od kolejnego dnia roboczego.

5) Płatna dokumentacja medyczna pacjentów wydawana jest bezpośrednio wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej, po dokonaniu opłaty, jeśli takowa zostanie naliczona w rejestracji przychodni. Opłaty za udostępnienia dokumentacji medycznej regulowane są na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6) Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie pobieramy opłaty za wydanie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie. Opłata jest pobierana natomiast wtedy, gdy pacjent wnioskuje o jej wydanie po raz kolejny w żądanym zakresie. Wówczas dodatkowo doliczamy opłatę za pracę pielęgniarki związaną z wyszukaniem, kserem oraz opieczętowaniem całej dokumentacji w wysokości 20zł.