Prawa Pacjenta

SKRÓT PRAW PACJENTA DOSTĘPNYCH W SEGREGATORZE PACJENTA

DROGI PACJENCIE! KORZYSTAJĄC ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LUB ZWRACAJĄC SIĘ O ICH UDZIELENIE MASZ PRAWO DO:
 1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  • które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
  • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
  • które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
  • które udzielane są z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.
 2. UZYSKANIA INFORMACJI
  • o swoim stanie zdrowia,
  • rozpoznaniu,
  • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
  • wynikach leczenia oraz rokowaniu która zostanie przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej.
 3. TAJEMNICY WSZELKICH INFORMACJI Z TOBĄ ZWIĄZANYCH
 4. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
 5. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA
 6. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH w depozycie w:
  •  szpitalu,
  • zakładzie pielęgnacyjno-leczniczym,
  • sanatorium uzdrowiskowym,
  • hospicjum.
 7. WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  • którą możesz wyrazić po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu.
 8. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO w tym:
  • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
  • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 9. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, w szczególności w trakcie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych, w tym:
  • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczeń zdrowotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach, operacjach itp.).
 10. OSTĘPU DO MEDYCZNEJ DOKUMENTACJI dotyczącej:
  • Twojego stanu zdrowia
  • udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie przez Ciebie upoważnionej, np. do wglądu lub w formie kopii albo odpisu.
 11. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ w czasie pobytu w:
  • szpitalu,
  • zakładzie pielęgnacyjno-leczniczym,
  • sanatorium uzdrowiskowym,
  • hospicjum.
Jeśli twoje prawa zostały naruszone lub masz pytania, zadzwoń: 800-190-590. Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 21:00.